Sieci są ważne – modernizacja dolnego odcinka ul. Słowackiego

Gdy rozwija się miasto, musi rozwijać się także infrastruktura. Ta wodociągowo-kanalizacyjna wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także na środowisko naturalne.

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego pozwoli na bezpieczne odprowadzanie zwiększającej się wraz z liczbą mieszkańców ilości dopływających ścieków, a budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebrniki wpłynie na poprawę niezawodności zasilania w wodę tej części Wrzeszcza.

– kanalizacja sanitarna i wodociąg

Zakres prac związanych z infrastrukturą podziemną obejmuje:

  • budowę kolektora sanitarnego w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego wraz z wykonaniem włączeń do istniejącego kolektora,
  • wykonanie przełączeń do nowego kolektora i wszystkich podłączeń do istniejących kanałów sanitarnych,
  • likwidację istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na trasie nowego kolektora,
  • wymianę studni betonowej na studnie z tworzyw sztucznych na przyłączu kanalizacyjnym do bud. nr 48 i 50 w ul. Słowackiego
  • budowę sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego
  • budowę sieci wodociągowych w ul. Srebrniki,
  • wykonanie przełączeń przyłączy wodociągowych do nowych sieci wodociągowych,
  • likwidację istniejącego wodociągu w ul. Słowackiego i w ul. Srebrniki na całej trasie nowych sieci wodociągowych.

W związku z I etapem prac od 24 czerwca kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym na odcinku od ul. Reymonta do ul. Chrzanowskiego. Obowiązują objazdy. Prace na tym odcinku potrwają do 1 listopada 2020 r. W pozostałej części ulicy ruch pozostaje dwukierunkowy.

– nie tylko sieci

Przebudowa infrastruktury podziemnej jest częścią kompleksowej modernizacji dolnego odcinka ul. Słowackiego (odcinka od skrzyżowania z ul. Trawki do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego), obejmującej także wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i chodników z płytek betonowych, a także zagospodarowanie zieleni przyulicznej. Zmieni się również organizacja ruchu – w celu jego uspokojenia u zbiegu ul. Słowackiego i Reymonta powstanie rondo, a zatoki autobusowe zostaną zlikwidowane. Wykonane zostanie także odwodnienie drogi.

Inwestycję realizujemy w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności na lata 2014-2021. Prace będą wykonywane przez firmę WODKAN-Grzenkowicz Sp. z o.o. Ich koszt to 8 569 410, 10 zł brutto. Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane na 31 stycznia 2022 r.

Sieci są ważne

 

About the author