Czym jest monitoring jakości wód?

Dokładnie 14 lat temu (20.X.2000 r.) Parlament Europejski uchwalił dyrektywę ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Na potrzeby spełniania wymogów tej dyrektywy konieczny jest systematyczny monitoring wód podziemnych. Co to takiego?

Monitoring wód podziemnych to regularne specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia  odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych. Mówiąc bardzo krótko: dzięki monitoringowi wód, odpowiedzialni za nie ludzie wiedzą, jaki jest ich stan i kiedy powinny być objęte szczególnym nadzorem. Pozwala on również wypełniać obowiązki sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej. W Polsce monitoring wód to jedna ze składowych całego systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, który ustalany jest co 3 lata.

 

Monitoring wód podziemnych można podzielić na monitoring ilościowy oraz jakościowy (czyli chemiczny). W ramach monitoringu chemicznego wyróżniamy monitoring badawczy, diagnostyczny oraz operacyjny.

Celem monitoringu badawczego jest określanie przyczyn, które uniemożliwiły osiągnięcie zamierzonych celów środowiskowych, a także szacowanie wielkości incydentalnego zanieczyszczenia i jego wpływu na stan wód.

Monitoring diagnostyczny określa stan wód, pozwala przewidzieć, w jaki sposób będzie na niego oddziaływać działalność człowieka oraz dokonać oceny zmiany stanu wód w perspektywie długoterminowej.

Monitoring operacyjny ma na celu bieżącą obserwację przepływu wód, ocenę zmian stanu wód powierzchniowych w efekcie działania programów przyjętych dla poprawy ich jakości, a także określenie stanu wód zagrożonych niespełnieniem stawianych przed nimi celów środowiskowych.

 

Jak wygląda monitorowanie jakości wód w praktyce? Próbki do badań pobiera się korzystając z hydrogeologicznych otworów obserwacyjnych: studni, piezometrów, studni kopanych. Następnie, próbki poddawane są specjalistycznym pomiarom, które pozwalają ocenić stan wód oraz wyciągać wnioski co do jego przyszłych losów. Badania prowadzone są w sposób powtarzalny, zawsze w tych samych wybranych punktach pomiaru.

Szczególna ochrona wód podziemnych jest niezbędna. To niezwykle ważne źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Niemniej jednak, wody te są narażone na wpływ zanieczyszczeń powstających przeważnie w wyniku działalności człowieka i przedostających się z powierzchni ziemi. Dlatego trzeba monitorować stan wód podziemnych i nieustannie dbać o to, by jakość wody była jak najlepsza.

Monitorowaniem stanu wód zajmują się wyspecjalizowani w tym fachowcy. Jednak o to, by stan wód był jak najlepszy, może dbać każdy. Zachęcamy do tego w szczególności uczniów gdańskich szkół podstawowych – V i VI klas:)

W jaki sposób możecie pomóc w edukowaniu związanym z czystością wód podziemnych? Weźcie udział w naszym konkursie „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?” i korzystając z udostępnionych przez nas materiałów merytorycznych stwórzcie rymowaną odpowiedź na pytanie zawarte w temacie konkursu. Na Wasze zgłoszenia czekam do 4 listopada. Wszystkie niezbędne szczegóły i materiały znajdziecie na naszym blogu: http://blizejzrodel.pl/post/98379440884/uwaga-konkurs-dlaczego-sieci-nie-lubia-smieci

Do dzieła!

 

About the author

JOIN THE DISCUSSION