Edukacja czas start, czyli pora na hydrologię!

Rok szkolny wystartował. Nie będziemy udawać, że jakoś szczególnie się z tego faktu cieszymy, ale z drugiej strony… nauka naprawdę może być ciekawa! Naszą ulubioną jest oczywiście hydrologia, w której tajniki będziemy Was wdrażać w najbliższych miesiącach. Zaczynamy!

Nazwa tej dziedziny wywodzi się z greki, w której hýdōr to woda, a lógos znaczy tyle, co słowo, nauka. Fachowo rzecz ujmując, jest to dział geografii fizycznej, który zajmuje się badaniem wody występującej w środowisku przyrodniczym (w tym przypadku określanym jako hydrosfera). To dość ogólne pojęcie, dlatego nauka ta ma sporo poddziałów”. Zobaczcie, w czym specjalizują się poszczególne z nich:

 • glacjologia –lodowce i lądolody
 • kriologia – woda pod postacią lodu
 • krenologia – źródła wody
 • potamologia – rzeki i potoki
 • paludologia – bagna
 • limnologia – jeziora i inne zbiorniki wodne
 • oceanografia – wody morskie i oceaniczne
 • hydrogeologia – wody podziemne
 • ekohydrologia – oddziaływania między organizmami żywymi, a cyklem hydrologicznym
 • hydrometeorologia – procesy dotyczące obecności wody w atmosferze oraz opady

Pora na kilka podstawowych pojęć. Głównym przedmiotem badań hydrologii jest krążenie wody w przyrodzie, które fachowo określa się jakoś cykl hydrologiczny. Podstawę empiryczną hydrologii stanowi hydrometria. Zbieraniem materiałów pomiarowo-obserwacyjnych, przeprowadzaniem badań, a następnie ich publikowaniem zajmują się państwowe służby hydrologiczne – w Polsce jest to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W literaturze fachowej można spotkać się z dwoma pojęciami określającymi naukę o wodzie: hydrografia i hydrologia. Ta pierwsza jest nazwą tradycyjną/historyczną. Współcześnie przyjęło się, że hydrografia zajmuje się opisywaniem i pomiarami otwartych obiektów wodnych (np. oceanów, mórz, jezior itd.), zaś hydrologia – występowaniem wody na powierzchni lub w głębi Ziemi oraz jej właściwościami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.

Jak już zdążyliście się pewnie zorientować, w nauce o wodzie występuje sporo podziałów. Np. ze względu na badane cechy wody możemy wyróżnić:

 • hydrofizykę, która bada fizyczne właściwości wód naturalnych oraz procesów fizycznych przebiegających w wodzie w każdym stanie skupienia;
 • hydrochemię, która bada skład chemiczny wód naturalnych oraz dynamikę procesów zachodzących w hydrosferze;
 • hydrobiologię, która zajmuje się roślinami i zwierzętami występującymi w wodach naturalnych.

Jakby tego było mało, można przyjąć także podział ze względu na stopień rozwoju naukowego hydrologii. I tak mamy:

 • hydrometrię, która zbiera informacje ilościowe o obiektach wodnych, zjawiskach i procesach;
 • hydrologię opisową (zwaną też – jak wspomnieliśmy wcześniej – hydrografią), która opisuje obiekty i zjawiska wodne –przedmiotem jej badań jest rejestracja wód na Ziemi, co przekłada się na sporządzanie map hydrograficznych;
 • hydrologię ogólną, która bada hydrosferę w ujęciu poszczególnych obiektów hydrograficznych;
 • hydrologię dynamiczną, która opisuje zjawiska hydrologiczne i zależności pomiędzy nimi w czasie;
 • hydrologię regionalną, która bada i porównuje procesy hydrologiczne w różnych strefach geograficznych;
 • hydrologię stosowaną (zwaną też inżynierską) wykorzystywaną w praktyce do rozwiązywania inżynieryjnych problemów wodno-gospodarczych.

Osoba, która zajmuje się hydrologią zawodowo, nazywana jest hydrologiem. Tu także występują podziały: hydrolog może się bowiem specjalizować np. w wodach powierzchniowych lub hydrogeologii. Hydrolodzy gromadzą i interpretują dane związane z poszczególnymi etapami cyklu hydrologicznego, planują i opracowują zrównoważone metody wykorzystywania zasobów wodnych, działają na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą, informują o tendencjach w zakresie np. jakości i ewentualnych niedoborów wody, a także poszukują zrównoważonych sposobów pozyskiwania wody. To bardzo ważny i odpowiedzialny zawód. Praca w nim daje satysfakcję – na co dzień możesz przyczyniać się bowiem do ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami wody, a co za tym idzie – chronić klimat i gatunki oraz zmniejszać szkody wyrządzane środowisku naturalnemu, co w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej istotną kwestią. Zastanawiasz się nad wyborem ścieżki zawodowej? Może warto pomyśleć o hydrologii? Na blogu i FB ruszamy z cyklem, w którym będziemy przedstawiać najważniejsze pojęcia związane z tą dziedziną nauki.

wsparcie merytoryczne: sjp.pl, encyklopedia.pwn.pl, geopasja.blog.pl, science-girl-thing.eu, pila-hydro.home.amu.edu.pl

About the author