Jak ochronić budynek przed „cofką”?

W Gdańsku istnieje oddzielny system przewodów odprowadzających wody deszczowe i ścieki bytowe (kanalizacja rozdzielcza). Mimo to, podczas użytkowania systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z budynku może wystąpić zjawisko ich cofania się do instalacji kanalizacyjnej w budynku. Skutkiem tzw. „cofki” może być zalanie ściekami piwnic lub innych nisko usytuowanych pomieszczeń, a co za tym idzie – spore szkody w budynkach.

Instalacja urządzenia przeciwzalewowego może być sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w budynku.

KIEDY MOŻE DOJŚĆ DO „COFKI”?

Cofanie się ścieków do kanalizacji sanitarnej w budynku może wystąpić wtedy, gdy instalacja wewnętrzna budynku znajduje się poniżej poziomu ulicy, w której usytuowana jest sieć kanalizacyjna i jednocześnie nastąpiło spiętrzenie ścieków w kanalizacji sanitarnej w ulicy z powodu niedrożności kanalizacji sanitarnej (wewnątrz lub na zewnątrz budynku) lub gwałtownych opadów deszczu / powodzi.

Stosowanie urządzeń przeciwzalewowych, zlokalizowanych na odpływie grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej w budynkach, może skutecznie zapobiec zjawisku cofania się ścieków.

JAK TO DZIAŁA?

W urządzeniach przeciwzalewowych w normalnym trybie klapy zwrotne są zawsze otwarte i gwarantują swobodny odpływ ścieków z budynku. Automatyczne zamknięcie klapy następuje w momencie wystąpienia przepływu zwrotnego – dzięki temu ścieki nie przedostają się z powrotem do budynku. Po ustąpieniu cofki klapa automatycznie unosi się, umożliwiając odpływ ścieków.

SPOSOBY MONTAŻU

Urządzenia przeciwzalewowe powinny być zlokalizowane w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Można je zamontować na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym w budynku, na przewodzie pod posadzką lub w studzience przed budynkiem.

Na czas prowadzenia robót należy wstrzymać odpływ ścieków z budynku (wyłączyć dopływ wody).

Instalacja urządzenia przeciwzalewowego leży zawsze w gestii odbiorcy usług / właściciela nieruchomości.

W przypadku nieruchomości podłączonych już do sieci kanalizacyjnej, montaż odbywa się na instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku, a w przypadku braku takiej możliwości – w studni tuż przed budynkiem. Powinna go wykonać (na koszt i z inicjatywy właściciela budynku) wykwalifikowana firma świadcząca usługi sanitarne.

W przypadku nowo projektowanych budynków jeśli montaż jest zasadny (co analizuje projektant), odbywa się on w trakcie budowy, w ramach realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej na podstawie projektu budowlanego.

Zabudowując urządzenie przeciwzalewowe należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby zostały do niego podłączone wyłącznie przybory położone poniżej poziomu zalewania. Odpływy  z wyższych kondygnacji powinny być włączone w dalszej części instalacji.

W żadnym z powyższych przypadków prace związane z montażem urządzenia przeciwzalewowego nie podlegają odbiorom inspektorów nadzoru Saur Neptun Gdańsk S.A.

Zakup i montaż urządzenia przeciwzalewowego (w zależności od rodzaju urządzenia) na instalacji wewnętrznej w budynku to koszt do 800 zł, a w zewnętrznej studzience – do 1500 zł.

Jeśli nie masz pewności, czy w Twoim budynku jest zamontowane urządzenie przeciwzalewowe lub zastanawiasz się nad jego instalacją – zasięgnij porady zarządcy, właściciela budynku lub wykwalifikowanej firmy świadczącej usługi sanitarne.

Kliknij, by pobrać ulotkę dotyczącą urządzeń przeciwzalewowych.

About the author