CO DZIEJE SIĘ W SIECI, NIE ZOSTAJE W SIECI!

Żeby zapewnić w Gdańsku bezpieczeństwo i ciągłość dostaw najwyższej jakości wody, jej wędrówka jest poddawana bacznej i stałej obserwacji.

Gdańska sieć wodociągowa mierzy ponad 1200 km. W kluczowych miejscach tej wodnej trasy znajduje się kilkadziesiąt punktów pomiarowych, zwanych POSTERUNKAMI. Razem tworzą system monitoringu sieci wodociągowej.

Kompleksowo zrealizowany w 2010 r., obejmuje też obiekty powstałe wcześniej, które dzięki odpowiedniej konfiguracji udało się włączyć do systemu (umożliwiając zdalną zmianę parametrów ich pracy czy sposobów odczytu).

CO JEST MIERZONE?

Obecnie gdański system monitoringu sieci wodociągowej obejmuje:

  • pomiar parametrów ilościowych wody (przepływ, poziom zwierciadła wody) w 67 studniach głębinowych ujęć wody;
  • pomiar parametrów ilościowych (przepływ, ciśnienie) w 86 komorach pomiarowych na sieci wodociągowej, uzupełnionych o 12 punktów parametrów jakościowych wody (takich jak mętność, przewodność, tlen, odczyn (pH), temperatura) w 7 pompowniach wody oraz 6 zbiornikach wody;
  • pomiar poziomu wody w 3 piezometrach na ujęciu Czarny Dwór.

Ujecie wody Gdansk Czarny Dwor.
lipiec 2009,
fot. Kacper Kowalski / aeromedia.pl

DLA KOGO?

Dane z punktów pomiarowych trafiają do naszej dyspozytorni, gdzie za pomocą specjalistycznego programu są opracowywane wizualnie. Równolegle, zwizualizowane informacje ze wszystkich opomiarowanych obiektów i punktów są przekazywane do centralnej dyspozytorni operatora sieci – SNG S.A.

PO CO?

Odczyt parametrów pozwala ocenić pracę sieci wodociągowej.

Dane są sprawdzane na bieżąco, ale też archiwizowane. Dzięki temu możliwe jest generowanie alarmów, określanie trendów oraz opracowywanie raportów.

Precyzyjne informacje o parametrach umożliwiają optymalizację przesyłu wody (to znaczy, że dzięki nim możemy dostosować ten przesył do zapotrzebowania – tak, żeby dla wszystkich mieszkańców Gdańska jej wystarczało i żeby miała odpowiednie ciśnienie), co pozwala zapewnić bezpieczeństwo sieci i ciągłość pracy całej infrastruktury wodociągowej w Gdańsku, a co za tym idzie – stale płynącą z Waszych kranów wodę.

CO DALEJ?

Ze względu na ważną rolę systemu monitoringu sieci, stale go rozwijamy. W ramach realizowanego obecnie III etapu Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego (dofinansowanego ze środków UE) do końca 2021 r. powstanie 13 kolejnych punktów pomiarowych. Inwestycja będzie realizowana do końca 2021 roku.

Główne cele Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, zarówno zrealizowanych już etapów I, II, jak i realizowanego obecnie etapu III, to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej.

Łączny koszt inwestycji realizowanych w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III to 137,6 mln zł. Przedsięwzięcie to w 2017 roku otrzymało dofinansowanie z funduszy UE, w wysokości 68 mln zł,  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (oś priorytetowa II „Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

 

About the author