Oczyszczanie ścieków = ekologia!

Czy wiecie, jak ważne są oczyszczalnie ścieków?

Podstawowym celem oczyszczania ścieków jest ochrona środowiska. Nieoczyszczone lub zagospodarowane w sposób niewłaściwy ścieki mogą powodować w środowisku wiele szkód, takich jak skażenie gleby, wód, czy odory. Dlatego oczyszczanie ścieków w sposób kompleksowy i objęcie terenów zurbanizowanych systemem sieci kanalizacyjnej to bardzo ważny element rozbudowy miast.

Myjemy, pierzemy, zmywamy, korzystamy ze spłuczki… Codziennie wytwarzamy ogromne ilości ścieków.Brzydki zapach wcale nie jest ich największą wadą.

Ścieki, które wpływają do oczyszczalni, to nic innego jak zużyta woda, która powstaje w wyniku działalności człowieka. Ścieki komunalne najczęściej zawierają zanieczyszczenia odpływające z naszych toalet, zlewów kuchennych, umywalek, wanien i pryszniców. Ścieki komunalne zanieczyszczone są głównie przez substancje organiczne, ale również przez odpady stałe (wyrzucane do toalety śmieci), tłuszcze i minerały (np. piasek). Ścieki mogą także zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze lub groźną chemię (np. środki ochrony roślin i rozpuszczalniki).

Dzięki oczyszczaniu ścieków możemy ograniczyć ich niekorzystny wpływ na nasze środowisko. Pozwala ono usunąć lub zneutralizować większość szkodliwych substancji, a także wyeliminować organizmy chorobotwórcze występujące w ściekach.
Co więcej, w procesie oczyszczania ścieków, z rozkładu osadów ściekowych powstaje biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii- tzw. „zielonej energii”. Dzięki działaniu Elektrociepłowni Biogazowej, która powstała na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, w naszym regionie aktywnie dążymy do zmniejszenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji o oczyszczalni ścieków w Gdańsku: http://www.giwk.pl/infrastruktura/oczyszczalnia.html

About the author

JOIN THE DISCUSSION