Skąd się bierze gdańska woda?

Ujęcie wody

To zespół urządzeń, które pozwalają na pobór wody ze źródła. Powstaje w miejscu, w którym planowane jest wykorzystanie wody do celów bytowych lub przemysłowych i występują sprzyjające warunki. W zależności od jakości ujmowanej wody, poddawana jest ona prostym lub bardziej zaawansowanym procesom uzdatniania. Ujęcia wody objęte są ochroną prawną, która ma na celu dbanie o jakość i czystość zasobów wodnych oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji.

Rodzaje ujęć

Dla zaopatrzenia odbiorców w wodę wykorzystuje się zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne.

  • Dla ujęcia wód powierzchniowych źródłem może być rzeka, zbiornik wodny, jezioro naturalne bądź sztuczne. W zależności od rodzaju źródła, jakości wody i innych warunków, dostosowuje się sposób poboru wody – z brzegu, z nurtu, spod dna. W przypadku wód powierzchniowych, przenikających do warstwy wodonośnej, pobór odbywa się przy wykorzystaniu studni podziemnych.
  • Wody podziemne ujmuje się najczęściej przy pomocy studni kopanych (stosowanych przy wodach płytkich i na potrzeby indywidualne lub małych wodociągów), studni wierconych (dla potrzeb sieci różnej wielkości) lub ciągów drenażowych układanych w wykopie z grawitacyjnym odprowadzeniem do studni zbiorczej (stosuje się je w przypadku płytkich wód).

Uzdatnianie wody

Proces uzdatniania ma na celu doprowadzenie składu naturalnej wody uzyskanej z ujęcia do stanu, który będzie odpowiadał bakteriologicznym, chemicznym i organoleptycznym wymaganiom obowiązujących przepisów prawnych. Wymagania jakościowe wody określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Z którego ujęcia pochodzi Twoja woda?

Możesz to sprawdzić, wpisując swój adres na mapę ujęć wody na stronie eksploatatora gdańskiej sieci – spółki Saur Neptun Gdańsk.

Co dalej?

Ze stacji uzdatniania woda wędruje rurociągami magistralnymi m.in. do zbiorników (retencjonują wodę i utrzymują jej odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej). Magistrale doprowadzają też wodę do sieci rozdzielczej, od której buduje się przyłącza i dalej – instalacje w budynkach.

 

Inne artykuły poświęcone gdańskiej kranówce:

Kranówko, poznajmy się bliżej!

Twarda nie znaczy zła

Co warto wiedzieć o RURACH?

 

About the author